Obchodní podmínky tržiště

Smlouva o zprostředkování

Obchodní podmínky platné pro prodej zboží jehož účastníkem je firma Online Sekáč s.r.o. se nachází na adrese Obchodní podmínky prodejce Online Sekáč s.r.o..

 • 1. Kdo se řídí touto Smlouvou o zprostředkování?
  • 1.1 Touto smlouvou o zprostředkování dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Smlouva) se řídí:
   • a) společnost Online Sekáč s.r.o., se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 04287029, DIČ: CZ04287029, vedená u Městského soudu v Praze pod C 245359 (Zprostředkovatel) jako provozovatel internetového tržiště pro propojování osob prodávajících zboží s kupujícími, které je dostupné zejména na webové stránce www.onlinesekac.cz a případně prostřednictvím mobilní aplikace (Aplikace);
   • b) Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl zadávat zboží k prodeji (Prodávající). Registrací potvrzuje Prodávající, že tuto Smlouvu zná a bude se jí řídit; a
   • c) Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl zboží kupovat či prohlížet (Kupující). Registrací potvrzuje Kupující, že tuto Smlouvu zná a bude se jí řídit (Zprostředkovatel, Prodávající a Kupující společně jako Strany; Prodávající a Kupující společně jako Uživatelé).
 • 2. Jak Aplikace funguje?
  • 2.1 Pomocí Aplikace Zprostředkovatel zprostředkuje Prodávajícímu a Kupujícímu možnost (příležitost) uzavření kupní smlouvy (Kupní smlouva), jejímž předmětem bude prodej inzerovaného zboží. Zprostředkovatel není stranou Kupní smlouvy, ani za ni nedopovídá. Kupní smlouva bude uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím.
  • 2.2 Za zprostředkování a další přídatné služby náleží Zprostředkovateli odměna, která je uvedena v ceníku, který bude k dispozici na internetových stránkách Zprostředkovatele. Zprostředkovatel může ceník jednostranně měnit, o čemž však bude ostatní Strany vhodnou cestou informovat. Zprostředkovatel si může se Stranami dohodnout i individuální ceny emailem nebo pomocí Aplikace.
 • 3. Registrace Uživatelé
  • 3.1 Uživatelé musí v Aplikaci pravdivě vyplnit údaje požadované k jejich registraci a musejí tyto údaje prostřednictvím Aplikace odeslat Zprostředkovateli.
  • 3.2 Před dokončením registrace či kdykoliv během trvání registrace v Aplikaci je Zprostředkovatel oprávněn vyžádat si další informace o Uživatelích nebo jejich zboží a podklady pro ověření předložených informací.
  • 3.3 Žádná osoba nemá nárok na to, aby byla nebo zůstala zaregistrována jako Uživatel. Zprostředkovatel je oprávněn registraci Uživatele odmítnout a existující registraci kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodů a Uživatelé nemají v této souvislosti nárok na jakoukoliv náhradu.
 • 4. Uzavření a obsah Smlouvy
  • 4.1 Schválením registrace Uživatele Zprostředkovatelem uzavírají Zprostředkovatel a Uživatel uzavírají tuto Smlouvu, tedy smlouvu o obstarávání příležitostí k uzavření Kupní smlouvy podle podmínek uvedených v této Smlouvě. Uživatel a Zprostředkovatel mohou tuto Smlouvu uzavřít i písemně, pokud k tomu bude Zprostředkovatelem vyzván, uzavření Smlouvy pomocí registrace tímto není dotčeno. Zprostředkovatel může Uživateli oznámit schválení registrace i tak, že mu umožní užívat Aplikaci nebo tím, že zpřístupní profilové údaje Uživatele a jeho zboží v Aplikaci.
  • 4.2 Povinnosti Zprostředkovatele:
   • a) Zprostředkovatel se zavazuje obstarávat Uživatelům příležitost uzavření Kupní smlouvy tak, že zpřístupní profilové informace o Prodávajícím a jeho zboží Uživatelům prostřednictvím Aplikace. Zprostředkovatel je oprávněn omezit přístupnost některých údajů.
   • b) Zprostředkovatel umožní prostřednictvím Aplikace platbu za zboží dle Kupní ceny.
   • c) Zprostředkovatel neposkytuje Uživatelům žádné jiné služby související s Aplikací, zejména neposkytuje žádné záruky ohledně zboží a nezavazuje se k tomu, že Prodejci najde zájemce o uzavření Kupní smlouvy.
  • 4.3 Povinnosti Uživatele:
   • a) Pokud dojde k jakékoliv změně v údajích poskytnutých při registraci nebo při předání či ověření dalších informací dle požadavku Zprostředkovatele, je Uživatel povinen co nejdříve, nejpozději do pěti pracovních dnů, informovat Zprostředkovatele o změně těchto údajů. Pokud je to možné, musí Uživatel informovat Zprostředkovatele přednostně aktualizací údajů v Aplikaci. Pokud to možné není, použije Uživatel emailový kontakt uvedený na internetové stránce Zprostředkovatele.
   • b) Pokud k tomu bude uživatel vyzván Zprostředkovatelem, je povinen potvrdit uzavření této Smlouvy i písemně, tedy tuto podepsanou Smlouvu doručit Zprostředovateli.
  • 4.4 Trvání Smlouvy
   • a) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
   • b) Zprostředkovatel i Uživatel mohou Smlouvu kdykoliv vypovědět oznámením druhé straně. Výpověď může mít i formu zrušení registrace (i ze strany Zprostředkovatele). Pokud má Uživatel nevypořádaný závazek vůči jakémukoliv Uživateli nebo Zprostředkovateli, pak je výpověď účinná po uplynutí výpovědní lhůty, která běží do vypořádání tohoto závazků. V ostatních případech je výpověď účinná okamžitě.
 • 5. Uzavření, forma, obsah a změna Kupní smlouvy
  • 5.1 Kupní smlouva je uzavírána pouze mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • 5.2 Uživatel, který chce uzavřít Kupní smlouvu, zadá v Aplikaci informace o tom, za jakých podmínek chce zboží nabízet a prodat. Vybírá přitom z variant dostupných v Aplikaci.
  • 5.3 Pokud chtějí Prodávající a Kupující uzavřít Kupní smlouvu, postupují tímto způsobem:
   • a) Pokud chce Kupující návrh na uzavření Kupní smlouvy přijmout, potvrdí koupi zboží v Aplikaci.
   • b) Kupní smlouva je uzavřená okamžikem, kdy se Prodávajícímu i Kupujícímu zobrazí v Aplikaci potvrzení o uzavření Kupní smlouvy.
  • 5.4 Kupní smlouva není vyhotovena v písemné formě. Kupní smlouva je uzavřena pouze prostřednictvím Aplikace postupem a její obsah je určen specifikací Prodávajícího a Kupujícího jako smluvních stran, specifikaci zboží a případně dalších parametrů, které Prodávající zadal v Aplikaci.
 • 6. Postup při prodeji zboží
  • 6.1 Zboží, které hodlá Prodávající nabízet pomocí Aplikace, nejdříve zašle na své náklady Zprostředkovateli. Pokud by zboží bylo nadměrné, vyrozumí o tom Zprostředkovatele dopředu.
  • 6.2 Po obdržení zboží Zprostředkovatel toto zboží překontroluje a vyřadí zjevně nevyhovující zboží dle svého uvážení. Nevyhovující zboží Zprostředkovatel zašle na náklady Prodávajícího jemu zpět, případně jej po dohodě na jeho náklady zlikviduje.
  • 6.3 Každé jednotlivé zboží, které prošlo vstupní kontrolou, dostane svůj čárový kód. Zprostředkovatel dále zadá jeho základní vlastnosti do Aplikace, pořídí fotografii, změří velikosti a míry a uskladní jej. Za tento postup náleží Zprostředkovateli tzv. Zalistovací poplatek. Zalistovací poplatek za jednotlivé zboží je jednorázový a Zprostředkovateli na něj vzniká nárok od okamžiku, kdy učiní úkony dle tohoto článku. Na výši a splatnost Zalistovacího poplatku nemá vliv, zdali se zboží prodá či nikoli.
  • 6.4 Zboží bude u Zprostředkovatele uskladněno a nabízeno do doby jeho prodeje, nebo do chvíle, kdy jej Prodávající již nebude chtít nabízet a bude chtít zboží vrátit. Za tyto služby náleží Zprostředkovateli tzv. Logistický poplatek.
  • 6.5 Poté, co bude nabízené zboží digitalizováno v Aplikaci, zvolí Prodávající kupní cenu, za kterou bude zboží v Aplikaci nabízeno. Z této služby náleží Zprostředkovateli v případě uzavření Kupní smlouvy Provize.
  • 6.6 Výše uvedené poplatky, včetně jejich specifikací a modalit, jsou detailně uvedeny v ceníku (souhrnně Poplatky).
  • 6.7 Pokud to bude nabízet Aplikace, může Zprostředkovatel nabízet zboží v určených termínech i na jiných tržištích (Aukro, Ebay aj.). Zboží však smí být vystaveno v jeden moment pouze na jednom tržišti.
 • 7. Způsob úhrady kupní ceny a dalších plateb
  • 7.1 Při registraci do Aplikace Prodávající zadá své bankovní údaje, na které mu Zprostředkovatel zašle kupní cenu prodaného zboží poníženou o Poplatky.
  • 7.2 Kupní cena ponížená o Poplatky náleží Prodávajícímu. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena po uplynutí třiceti (30) od připsání kupní ceny od Kupujícího na účet Zprostředkovatele, resp. teprve tento den bude rozhodný pro určení, do kterého měsíce z hlediska vypořádání (viz dále) bude spadat výplata Prodávajícímu. Kupní cena nebude vyplacena Prodávajícímu, pokud Kupující odstoupí (popř. oznámí Zprostředkovateli odstoupení) v této lhůtě od Kupní smlouvy, nebo (bude-li to možné) bude zboží reklamovat.
  • 7.3 Prodávající – včetně fyzických osob a nepodnikatelů – prodejem zboží přes Aplikaci souhlasí s tím, že Kupující má právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Náklady na poštovné nese Kupující. U spotřebitelsko-podnikatelských vztahů se na Kupní smlouvu budou aplikovat příslušná ustanovení o spotřebitelských smlouvách občanského zákoníku.
  • 7.4 Kupující uhradí cenu za zboží pomocí možností, které umožňuje Aplikace. Také si vybere způsob dopravy, včetně ceny, kterou za ni bude platit.
  • 7.5 Veškeré platby Kupujícího na účet Zprostředkovatele se považují za kredit (pohledávku Zprostředkovatele za Kupujícím). Okamžikem potvrzení doručení zboží přepravcem se kredit uplatní, tedy automaticky se provede stržení kreditu o cenu za doručené zboží. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli započíst jakékoli dlužné částky Kupujícího (zejména na náklady za nepřevzatý balík od přepravce) na kredit. O započtení bude Kupujícího informovat. Kupující si může požádat kdykoliv o vyplacení kreditu na svůj účet, tímto však není dotčeno přednostní právo Zprostředkovatele na započtení.
  • 7.6 Veškeré platby od Zprostředkovatele Prodávajícímu či naopak budou vždy zúčtovány k 25. dni v měsíci. V tento den zašle Zprostředkovatel Prodávajícímu konečné vyúčtování za aktuální měsíc. Na toto zúčtování vydá Zprostředkovatel odpovídající doklad, nebo zašle fakturu se splatností 14 dnů.
  • 7.7 Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli započíst jakékoli dlužné částky Prodávajícímu na výplatu kupní ceny. O započtení bude Prodávajícího informovat.
  • 7.8 Zprostředkovatel může Uživatele informovat o dění na jejich účtech pomocí reportů, které jim bude pomocí Aplikace či jinak zasílat.
  • 7.9 Pokud to Zprostředkovatel v Aplikaci nabídne, může Prodávajícímu připravit koncept účetního (daňového) dokladu. Zprostředkovatel však za Prodávajícího účetní (daňové) doklady nebude vydávat. Tyto doklady budou podléhat konečnému schválení Prodávajícího a Prodávající za ně bude plně odpovídat. Zprostředkovatel při této službě vychází z údajů uvedených při registraci a neodpovídá za jejich správnost.
  • 7.10 Majitel, který je podnikatelem, je povinen plnit své zákonné povinnosti v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, zejména, pokud je plátce DPH a zboží prodává v rámci svého podnikání, je povinen vystavit daňový doklad. V takovém případě je inzerovaná kupní cena zboží uvedena včetně DPH.
 • 8. Osobní údaje
  • 8.1 Aby mohl Zprostředkovatel poskytovat služby Uživatelům podle této Smlouvy, musí zpracovávat některé jejich osobní údaje. Zprostředkovatel dále zpracovává osobní údaje Uživatelů k ochraně svých oprávněných zájmů. Podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů.
 • 9. Závěrečná ustanovení
  • 9.1 Pokaždé, když Uživatel na návrh Zprostředkovatele odsouhlasí aktuální obchodní podmínky Aplikace, které se změnily od uzavření Smlouvy nebo od její předchozí změny, je tím Smlouva dohodou stran změněna mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem tak, že se Zprostředkovatel a Uživatel zavazují, že budou dodržovat aktuální obchodní podmínky Aplikace.
  • 9.2 Zprostředkovatel může obchodní podmínky Aplikace kdykoliv změnit i jednostranně v celém rozsahu, pokud změnu oznámí Uživateli pomocí Aplikace nebo emailem. Změna je účinná uplynutím jednoho týdne od oznámení, neurčí-li Zprostředkovatel v oznámení pozdější účinnost. Pokud Uživatel se změnou nesouhlasí, může kdykoliv po oznámení změny vypovědět smlouvu se Zprostředkovatelem ke dni účinnosti změny. Nevypořádané závazky vzniklé před účinností výpovědi se vypořádají podle podmínek účinných před účinností výpovědi. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Kupní smlouvy.
  • 9.3 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, uzavřením Kupní smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím Aplikace se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Veškeré spory, není-li uvedeno jinak, budou řešeny před soudy České republiky.
  • 9.4 Spotřebitelem je každý Uživatel, který neuzavírá Kupní smlouvu v rámci svého podnikání. Zprostředkovatel je podnikatelem. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy se Zprostředkovatelem bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne potvrzení registrace. Pokud chce spotřebitel od Smlouvy odstoupit, musí prokazatelně informovat Zprostředkovatele formou jednostranného, textem zachyceného právního jednání odeslaného na adresu Zprostředkovatele (i emailem). Formulář pro vzorové odstoupení: „Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy Zprostředkovatelem platformy Online Sekáč. [dále spotřebitel uvede své jméno a adresu a podepíše se].“ Pokud se nepodaří urovnat spor mezi spotřebitelem a Zprostředkovatelem, může se spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
  • 9.5 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Smlouvy neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.